ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ

ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﻴﺪ...

 


ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ.

 


اﮔﺮ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﺁﻧﺮا ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪاﺭﻧﺪ, ﺑﮕﺬاﺭﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ,

 


" ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎﺏ اﺳﺖ "


ﺯﻧﺪﮔﻲ, ﺭاﺿﻲ ﻧﮕﻪ ﺩاﺷﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺴﺖ

/ 2 نظر / 16 بازدید
حورا

گفتنش راحته! [چشمک]

سارا

باید به قول قدیمی ها این جمله قشنگو با طلا نوشت[قلب]